-->

మీ పట్టాదారు పాస్ బుక్ కి ఆధార్ మొబైల్ లింక్ | Aadhaar Mobile Seeding Land records | @ViralVasu | Uidaadharcard.in


మీ పట్టాదారు పాస్ బుక్ కి ఆధార్ మొబైల్ లింక్ | Aadhaar Mobile Seeding Land records | @ViralVasu
Website : https://ift.tt/2rUUTZF పట్టాదార్ Passbook Download చేసుకోవడం ఎలా: https://youtu.be/Zi8mWQPlwOc మీ భూములకు ...
ViralVasu
August 16, 2021 at 02:27PM
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=bHcvbVxpqUk