-->

കള്ളവോട്ട് ഇനി ഓര്‍മ്മയാകും | EC to Link Aadhaar-Voter ID | Narendra Modi | NEWS INDIA MALAYALAM | Uidaadharcard.in


കള്ളവോട്ട് ഇനി ഓര്‍മ്മയാകും | EC to Link Aadhaar-Voter ID | Narendra Modi | NEWS INDIA MALAYALAM
കള്ളവോട്ടിന് പൂട്ട് വീഴുന്നു ! ചരിത്രപരമായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി കേന്ദ്രം!!! കള്ളവോട്ട് ഇനി ഓര്‍മ്മയാകും NEWS INDIA ...
NEWS INDIA MALAYALAM
August 5, 2021 at 10:00AM
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=pdXow5pTrTg