-->

ആലപ്പുഴയില്‍ യുവതിയുടെ ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ് | Aadhaar Card Misuse | Uidaadharcard.in


ആലപ്പുഴയില്‍ യുവതിയുടെ ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ് | Aadhaar Card Misuse
ആലപ്പുഴയില്‍ യുവതിയുടെ ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ്; ബാങ്കില്‍ വ്യാജ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ...
asianetnews
September 23, 2021 at 04:34PM
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=rF0vwRy9WPs