-->

അട്ടപ്പാടിയിൽ ആധാർ രേഖകൾ ശേഖരിച്ച സംഭവം ; റിപ്പോർട്ട് തേടി പാലക്കാട് കളക്ടർ | Aadhaar documents | Uidaadharcard.in


അട്ടപ്പാടിയിൽ ആധാർ രേഖകൾ ശേഖരിച്ച സംഭവം ; റിപ്പോർട്ട് തേടി പാലക്കാട് കളക്ടർ | Aadhaar documents
asianetnews #asianetnewslive Complaint regarding illegal distribution of homeopathic medicines and collection of Aadhaar documents in Attappady; Palakkad ...
asianetnews
September 15, 2021 at 09:00AM
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=IFMz8t22ec8