-->

ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ SATS ನಲ್ಲಿ BDT MDM ಮಕ್ಕಳ Aadhaar verification ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ. HM sir ಅತಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿ. | Uidaadharcard.in


ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ SATS ನಲ್ಲಿ BDT MDM ಮಕ್ಕಳ Aadhaar verification ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ. HM sir ಅತಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿ.

ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಾಜಿ M.G
September 8, 2021 at 10:34PM
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=IHgrxOz0iB0