-->

ఆధార్ సంఖ్యను మార్చడం సాధ్యం కాదు : యూఐడీఏఐ | UIDAI on AADHAAR Number | Uidaadharcard.in


ఆధార్ సంఖ్యను మార్చడం సాధ్యం కాదు : యూఐడీఏఐ | UIDAI on AADHAAR Number
ఒకసారి కేటాయించిన ఆధార్ సంఖ్యను మార్చడం సాధ్యం కాదని........ భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ-U.I.D.A.I..
ETV Telangana
September 10, 2021 at 04:27PM
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=QfbFpaoF8_0